Regulamin sklepu

Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. stosuje się Regulamin dotychczasowy.

REGULAMIN SKLEPU

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów od Sprzedającego za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej www.100palcow.com. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Platformy.

Sprzedającym jest „DEKODELI” Elżbieta Czech dostępna pod adresem Pruszcz Gdański, 83-000, ul. Władysława Sikorskiego 40 lok. 7, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 593-138-87-99, REGON: 221939795. 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48504 734 990

korzystając z adresu poczty elektronicznej: dekodeli@100palcow.com,

 

 

§1. Definicje

 1. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz 1422 ), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18  roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, ze wskazaniem dostępności.
 4. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a  Nabywcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedającego dostępny za pośrednictwem Platformy pod adresem www.100palcow.com, za pośrednictwem którego Nabywca może kupić Produkt.
 7. Strona – Sprzedający i Nabywca.
 8. Platforma – prowadzona przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3b, NIP: 5830290-74-40, KRS nr 0000234056 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Platforma Sprzedażowa skupiająca Sprzedających – niezależnych Przedsiębiorców, będących twórcami rękodzieła. Dane kontaktowe: telefon 058 731 65 00, poczta elektroniczna gfp@inkubatorstarter.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2. Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sklepu i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3. Składanie Zamówień

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego na  stronie Platformy Sprzedażowej www.100palcow.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Nabywca prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu lub adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Nabywcą. Jeśli kontakt z Nabywcą nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami, rachunki lub inne dowody sprzedaży. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej. Na wyraźne życzenie Nabywcy i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedający wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Nabywca może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Nabywcę skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§4. Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sprzedający poinformuje Nabywcę niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zależności od wybranej opcji.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie. Jest to orientacyjny, maksymalny czas dostawy i dotyczy on Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Opłaty te podane są przy danym Produkcie.

§5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić:

a) za pobraniem (przy odbiorze),

b) elektronicznie poprzez Platformę przelewem na konto bankowe sklepu lub kartą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

 1. Realizatorem płatności jest PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk, Arkońska Business Center, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531.

§6. Dostawa i odbiór Produktu

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki. Zaleca się sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku należy skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 - art.29 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wyniku której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Nabywcę będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, (2) polega na regularnym dostarczeniu rzeczy przez czas oznaczony – do objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b) dla pozostałych umów  - od dnia zawarcia umowy.

Akceptacja Regulaminu Sklepu stanowi potwierdzenie powiadomienia o możliwości odstąpienia od Umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowią załączniki do Regulaminu.  

 1. Wskazane w tym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do Nabywców będących konsumentami, zatem do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu z przedsiębiorcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 2. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów sprawdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.  Nie ma obowiązku zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego, przy czym koszty przesyłki leżą po stronie Nabywcy. Konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
 5. Zwracany nie może być jednak Produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.
 6. Stosownie do treści art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje Nabywcy , który zamówił Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

§8. Procedura reklamacji

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) Sprzedający ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Nabywcę, w szczególności kosztów dostarczenia do Sprzedającego.
 2. Nabywca będący konsumentem traci uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 4. Do spraw związanych z Reklamacją a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu stosuje się w odniesieniu do Nabywców będących konsumentami przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Klienci nie będący konsumentami mogą zgłaszać reklamacje na zasadach ogólnych.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Nabywców sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Platforma nie otrzymuje i w konsekwencji nie przetwarza żadnych danych osobowych Nabywców poza danymi osób zgłaszających Administratorowi uwagi co do  funkcjonowania platformy, przy czym dane te podawane są dobrowolnie, a osobie, która je podaje przysługuje prawo do wglądu do ich, poprawiania ich, jak i żądania ich usunięcia.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Nabywcy. Nabywcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.
 2. Do umów zawartych przed dniem 24 grudnia 2014 roku stosuje się Regulamin z pominięciem zmian wprowadzonych niniejszym Regulaminem  oraz ustawę z dnia 2 03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności z szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) , ustawę z dnia 27.07.2002r o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 141 , poz. 1176 z późn.zm. ) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [DEKODELI” Elżbieta Czech , Pruszcz Gdański, 83-000, ul. Władysława Sikorskiego 40 lok. 7, dekodeli@100palcow.com, +48 504 734 990] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [link do strony z oświadczeniem]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: „DEKODELI” Elżbieta Czech, Pruszcz Gdański, 83-000, ul. Władysława Sikorskiego 40 lok. 7, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r

REGULAMIN SPRZEDAŻY

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów od Sprzedającego za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej www.100palcow.com. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Platformy.

 

Sprzedającym jest „DEKODELI” Elżbieta Czech dostępny pod adresem Pruszcz Gdański, 83-000, ul. Władysława Sikorskiego 40 lok. 7, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 593-138-87-99, REGON: 221939795, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: dekodeli@100palcow.com

 

§1. Definicje

 1. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm., dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, ze wskazaniem dostępności.
 4. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a  Nabywcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedającego dostępny za pośrednictwem Platformy pod adresem www.100palcow.com, za pośrednictwem którego Nabywca może kupić Produkt.
 7. Strona – Usługodawca i Nabywca.
 8. Platforma – prowadzona przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3b, NIP: 5830290-74-40, KRS nr 0000234056 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Platforma Sprzedażowa skupiająca Sprzedających – niezależnych Przedsiębiorców, będących twórcami rękodzieła. Dane kontaktowe: telefon 058 731 65 00, poczta elektroniczna gfp@inkubatorstarter.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§2. Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sklepu i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego na  stronie Platformy Sprzedażowej www.100palcow.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu lub adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Nabywcą. Jeśli kontakt z Nabywcą nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami, rachunki lub inne dowody sprzedaży. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Na wyraźne życzenie Nabywcy i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedający wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Nabywca może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Nabywcę skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§4. Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sprzedający poinformuje Nabywcę niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zależności od wysłanej opcji.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie. Jest to orientacyjny, maksymalny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Ceny te podane są przy danym Produkcie.

 

§5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić:

          a) za pobraniem (przy odbiorze),

          b) elektronicznie poprzez Platformę przelewem na konto bankowe sklepu lub kartą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

    3. Realizatorem płatności jest PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk, Arkońska Business Center, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531.

 

 

 

§6. Dostawa i odbiór Produktu

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki. Zaleca się sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku proszę skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

 

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, t.j. z dnia 14 września 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do Nabywców będących konsumentami, zatem do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Nie ma obowiązku zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego, przy czym Sprzedający zwróci Nabywcy będącemu konsumentem koszty przesyłki.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
 6. Zwracany nie może być jednak Produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.
 7. Stosownie do treści art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm., t.j. z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), prawo do odstąpienia nie przysługuje Nabywcy będącemu konsumentem w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. kiedy Nabywca taki zamówił Produkt o szczególnych właściwościach przez siebie określonych w złożonym przez niego zamówieniu.

 

§8. Procedura reklamacji

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.) Sprzedający ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Nabywcę, w szczególności kosztów dostarczenia do Sprzedającego.
 2. Nabywca traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 4. Do spraw związanych z Reklamacją a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu stosuje się w odniesieniu do Nabywców będących konsumentami przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Klienci nie będący konsumentami mogą zgłaszać reklamacje na zasadach ogólnych.

 

 

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Nabywców sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Platforma nie otrzymuje i w konsekwencji nie przetwarza żadnych danych osobowych Nabywców poza danymi osób zgłaszających Administratorowi uwagi co do  funkcjonowania platformy, przy czym dane te podawane są dobrowolnie, a osobie, która je podaje przysługuje prawo do wglądu do ich, poprawiania ich, jak i żądania ich usunięcia.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Nabywcy. Nabywcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, t.j. z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Data opublikowania Regulaminu Sklepu: 30.09.2013r.

Miejscowość, data:                                          ……………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:                     ……………………………………….

Adres zamieszkania:                                        ……………………………………….

 

Nazwa i adres Przedsiębiorcy:                   ………………………………………

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225)

odstępuję od umowy sprzedaży z dnia ………………. Produktu ……………………………………………. zakupionego od …………………………………………………… za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.

Proszę o zwrot zapłaconej przez mnie kwoty wraz z kosztami przesyłki, tj. kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

- przekazem pocztowym na adres[1] ........................................................................... lub

- na konto bankowe, z którego dokonałem/ał płatności za zakup Produktu1 lub

- na konto bankowe nr ......................................................................................................1

Zwracam Produkt w stanie niezmienionym, nie świadczącym o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

 

…………………………………………………..

data i podpis Nabywcy

 

 

Art. 7 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10 [Termin do odstąpienia]

1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

[1] Niepotrzebne skreślić

Kapitał Ludzki Unia Europejska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies) w celu realizacji procesu sprzedaży oraz do badania oglądalności strony.
Więcej informacji w dziale Polityka Prywatności. Aby dowiedzieć się czym są ciasteczka odwiedź stronę wszystkoociasteczkach.pl
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek na tej stronie, zablokuj je w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.